Мисия и визия

МИСИЯ

Мисията определя приоритетите на ДГ №1 „Звънче” и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа

  • Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. 
  • Тя отразява непрекъснатост на промяната, вземайки под внимание мнението на участниците.

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Всяко дете, постъпило в ДГ има право да получи качествено възпитание и образование, отговарящо на нуждите и способностите му.

Успешната образователна и възпитателна политика – като се започне от яслената група и се стигне до бъдещите първокласници, се основава на широко участие и сътрудничество с родители и други институции – от концепцията до изпълнението.

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в ДГ, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие .

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на образователната среда в ДГ №1 и представят нашите виждания за европейско развитие на ДГ и за изграждане на личности.

Нашият екип поема отговорност да провежда образователна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата  в ДГ №1 „Звънче” и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на децата.

Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователна политика и общо културно-езиково пространство в ДГ.

Целта на работещите в ДГ №1 „Звънче” е:

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на ДГ да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

ВИЗИЯ

ДГ №1 „Звънче”, чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата, обучавани и възпитавани в ДГ, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Целодневна детска градина №1 „Звънче” да бъде:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за 1–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.