ОБЯВИ

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка:

Изисквания:

 1. единият или и двамата работещи родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да работи дистанционно и няма възможност да използва платен отпуск; 2. ако е останал без работа, но няма право на обезщетение за безработица или то е по-малко от средномесечния доход (изисква се задължителна регистрация в дирекция „Бюро по труда“); 3. ако е самоосигуряващ се и не може да упражнява занятието си поради въведените ограничения; 4. не трябва да получава обезщетение за отглеждане на дете до 1 година; 5. не трябва да получава обезщетение за бременност и раждане; 6. децата да не са настанени извън семейството по Закона за закрила на детето; 7. ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли, градини и предучилищни групи поради въведените ограничения; 8. средномесечният доход на член от семейството за предходния месец трябва да е по-нисък или равен на минималната работна заплата; 9. помощта се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по Закона за закрила на детето;

Размер на помощта:

 1. за семейства с едно дете е до размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).
 2. за семейства с две и повече деца е до 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).
  Когато броят на работните дни, през които децата не посещават детски ясли и детски градини, както и ако се обучават синхронно от разстояние, е до 5 – помощта се изплаща в размер на 25 на сто от пълния, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50 на сто.
  Необходими документи:
 3. Заявление-декларация по образец, към което се прилага: – документ за брутните доходи, получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица; – служебна бележка от работодателя (приложен примерен образец) – за трудово заетите лица; – декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;

Полезно:
Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от ППЗСП и на примерния образец на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП:

 • раздел «Социални помощи», подраздел «Документи»;
 • рубрика «Коронавирус COVID-19“, Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условия на извънредно положение, част „Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали“, заявление под № 26.

!!!ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца на Министерството на здравеопазването от 01.07.2020 г., във връзка с Указания №23/29.07.2020 г. на Община Стара Загора,както и подновените изисквания на РЗИ – Стара Загора:От 06.08.2020 г. при подновяване посещението в детската градина на децата след дълго отсъствие е необходимо задължително да се спазят разпоредбите от Наредба №3 от 05.02.2007 г., издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.,като от родителите се изисква :- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни да представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити ;- Предоставяне на медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина, ако детето е отсъствало повече от 10 дни.- Медицинските изследвания да бъдат представени лично на медицинския специалист, преди да постъпи в групата.Разчитаме на Вашата коректност!

Информирано съгласие за подновяване на посещенето на децата в Детската градина

Уважаеми родители,

предоставяме ви материали за вас и децата ви във връзка с разпространението на COVID- 19:http://Писмо РД-16-3721 COVID-19

Ръководство в условията на COVID – 19:

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/Acrobat-1-3.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/Acrobat-2-2.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/Acrobat-3-1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/Acrobat-4-1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/Acrobat-5-1.pdf

https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/Acrobat-6.pdf

Книжка ” Моят герой си ти – как децата се борят с COVID – 19″ https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/My-Hero-Is-You.pdf

Осигуряване на психологическа подкрепа в ситуацията с COVID – 19 за ученици, родители и педагогически специалисти може да намерите тук:https://dg1sz.com/wp-content/uploads/2017/03/РД-16-3254.pdf

Психологическа подкрепа за ученици, родители и педагогически специалисти:

Община Стара Загора обявява онлайн конкурс с тема „Великденско послание“. В него могат да вземат участие деца и ученици до 15-годишна възраст.

„Изразете своето Великденско послание със силата на думите, с красотата на четката и боичките, чрез сръчността на ръцете си, чрез полета на вашето въображение! Творете, рисувайте, пишете, бъдете оригинални и смело експериментирайте”, гласи призивът на организаторите от отдел “Култура”. Те очакват на адрес kulturastarazagora@gmail.com снимки на рисунки, стихотворения, картички, сувенири, домашни украси… дори и записани от участниците видео послания.

Предложенията ще бъдат публикувани на фейсбук страницата  „Култура и туризъм към Община Стара Загора“. Най-добрите творби ще бъдат отличени, а всички участници ще получат грамоти.

Срокът за изпращане на снимки и творби е 21 април 2020 година. Изпратените предложения трябва да са придружени с трите имена на автора, възраст, училище или детска градина, както и телефон за обратна връзка.

Имената на наградените ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на отдел „Култура и туризъм“ до края на месец април.

Уважаеми родители,

От днес 06.04.2020 г. има промяна за заплащането на такси за детска градина. Информация може да намерите на: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstzagora.net%2F2020%2F04%2F06%2F%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b5-%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25b7%25d0%25b0-%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2582%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_AqrUvPRSp4KJtk5BPwhwKaj0gRkgryxu_zpAwEtUAbC-Va8Lo8laNr0&h=AT095tLyvN6PI34jn6paBEAWL6kpVpvR9YtOzLLz-Mq2yV2ipJ-wETS-cj5BTSVViCa4J1gQwhGwQWjNSAiBV-9ybs7XikxcpSDl8Kf-2BregeXYzgMZ62U9WAecHJ14feb9eg

Уважаеми родители,

Заплащането на такси до края на извънредното положение ще се извършва по банков път.

За тази цел влизате в https://priem.starazagora.bg/parent/index.php

В ляво записвате ЕГН на детето си и парола, която ще намерите в стара касова бележка от платена такса.  Следва да влезете в „Платени и неплатени такси“

Следвайте стъпките и бъдете здрави!

Учебна 2019 / 2020 г.

Набираме оферти и документи на различни клубове за извънучебни дейности:

 1. Заявление за участие
 2. Удостоверение за вписване
 3. Възраст на участниците и график на обучение
 4. Очаквани резултати
 5. Препоръка / ако има такава/
 6. Документ от психодиспансер
 7. Документ за професионална квалификация, диплома или удостоверение
 8. Свидетелство за съдимост
 9. Удостоверение за актуално състояние- оригинал или заверено копие
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.