УЧЕБНА 2023/2024 г.

Детска градина № 1 ” Звънче” приключи участието си в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Финансовата подкрепа, полученаот проекта е 950 лв.

Набираме оферти и документи на различни клубове за извънучебни дейности:

  1. Заявление за участие
  2. Удостоверение от НАП за липса на задължения
  3. Презентация
  4. Възраст на участниците, такса и график на обучение
  5. Очаквани резултати
  6. Препоръка / ако има такава
  7. Документ за професионална квалификация, диплома или удостоверение
  8. Свидетелство за съдимост
  9. Декларация за липса на задължения към общината

ОБЯВИ
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.